ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2024-25

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2024-25

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2024-25

Οι φοιτητές που επιθυμούν  να σιτίζονται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση  δωρεάν σίτισης και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)  http://sitisi.uniwa.gr/

από 1-7-2024 έως 15-9-2024

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, επιβάλλεται η παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης μέσω της εφαρμογής , προκειμένου να διαπιστωθεί η  Έγκριση/Απόρριψη ή η υποχρέωση  για διόρθωση  και υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για  υποψήφιους διδάκτορες: αν δεν  είναι εφικτή  η  πρόσβαση  στο  πληροφοριακό σύστημα τότε και μονό τότε,  αποστέλλονται  η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου (…..@uniwa.gr) , στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  merimna@uniwa.gr

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά!

Τα πεδία με i,  ενημερώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου. Αν   σε οποιαδήποτε από τα προσυμπληρωμένα  πεδία τα στοιχεία  είναι λανθασμένα ή είναι κενά ή έχουν μεταβληθεί (σε σχέση με αυτά που αρχικά είχαν δηλωθεί)  πρέπει  να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρώτα επικοινωνία  με τη Γραμματεία του Τμήματός, να διορθωθούν και μόνο  τότε, μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για δωρεάν σίτιση   (επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ)

Τα επισυναπτόμενα  έγγραφα   θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή  JPG που έχουν προκύψει από χρήση σαρωτή (scanner), το καθένα να μην υπερβαίνει σε μέγεθος τα 2ΜΒ  και το  μέγεθος εκτύπωσης να είναι Α4.

Κατά τη σάρωση των εγγράφων,  η κάθε όψη πρέπει να έχει  τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα)  Κάθε δικαιολογητικό το οποίο έχει περισσότερες από μία σελίδες  (πχ φωτοτυπία Ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ), πρέπει να έχει τη μορφή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου PDF ή  JPG και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

Οι αιτήσεις που τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές θα επιστρέφονται για διόρθωση και επανυποβολή.

Προσοχή!!, τα επισυναπτόμενα αρχεία   να μην  προέρχονται μετά από λήψη φωτογραφίας και μετατροπής τους σε PDF, διότι δεν μπορούν ούτε να εκτυπωθούν ούτε να επεξεργασθούν

Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι μεγαλύτερα:  Σαρώνονται εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi)  και αν το πρόβλημα παραμένει, μπορεί να γίνει χρήση  διαφορετικού προγράμματος περιήγησης (π.χ. Mozilla Firefox ή Opera ή Edge ή Tor αντί Chrome).

Σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών, ξενόγλωσσοι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό ευκρινές   φωτοαντίγραφο   από   το   πρωτότυπο   που   εκδίδει   η   μεταφραστική   υπηρεσία   ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος.

Σημειώνεται ότι, όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι του τρέχοντος έτους δηλαδή με ημερομηνία έκδοσης 2024.

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δωρεάν σίτιση δικαιούνται:

Α. Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του πρώτου-δεύτερου-τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα (δηλαδή ίδιου κύκλου σπουδών).

Βi. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Bii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Γ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων Βii και Γ.

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:

Α.  Άγαμοι φοιτητές μέχρι και 25 ετών που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους (2023) δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.

Β.  Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2023) δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2023) δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή.

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από  το φορολογητέο εισόδημα του πίνακα Γ καθώς και από τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά του πίνακα Δ όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2023

ΔΗΛΑΔΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ=ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Γ)+ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (Δ)

Η υπηρεσία μπορεί να ζητά το Ε1 των γονέων ή και του φοιτητή ή των αδελφών, όπου κρίνεται αναγκαίο.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: όσα τα έτη κανονικής-ελάχιστης φοίτησης συν δύο (2) έτη. Συγκεκριμένα για πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων (4) ετών, μέχρι και το 12ο εξάμηνο και για πρόγραμμα σπουδών πέντε (5) ετών, μέχρι και το  14ο εξάμηνο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: όσα τα έτη κανονικής φοίτησης. Συγκεκριμένα για πρόγραμμα σπουδών ένα και μισό (1,5) έτος, μέχρι και το 3ο εξάμηνο και για πρόγραμμα σπουδών δύο (2) ετών, μέχρι και το  4ο εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: για τέσσερα (4) έτη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άγαμοι φοιτητές
Οικογένεια που η Μόνιμη κατοικία,   είναι  εκτός  Δήμου Αιγάλεω με:
  1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά 5 παιδιά
  45.000 50.000 55.000 60.000 65.000
2ος φοιτητής   53.000 58.000 63.000 68.000
3ος φοιτητής      61.000 66.000 71.000
Οικογένεια που η Μόνιμη κατοικία είναι εντός Δήμου  Αιγάλεω με:
  1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά 5 παιδιά
  40.500 45.000 49.500 54.000 58.500
2ος φοιτητής   47.700 52.200 56.700 61.200
3ος φοιτητής     54.900 59.400 63.900
 
Έγγαμοι Φοιτητές
Οικογένεια που η Μόνιμη κατοικία,   είναι  εκτός  Δήμου Αιγάλεω με:
  Χωρίς παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά
  45.000 50.000 55.000 60.000 65.000
Οικογένεια που η Μόνιμη κατοικία είναι εντός Δήμου  Αιγάλεω με:
  Χωρίς παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά
  40.500 45.000 49.500 54.000 58.500
 
Άγαμοι φοιτητές (25 και άνω)
Κάτοικοι εκτός Δήμου Αιγάλεω 25.000
Κάτοικοι εντός Δήμου Αιγάλεω 22.500

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του 2024

1.1. Για τους Έλληνες πολίτες, εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας:  https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes- katastases

1.2. Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται   Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης   από την αρμόδια αρχή της χώρας

1.3. Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού  (εκτός Κύπρου)  απαιτείται Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας [μετάφραση]

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια), να είναι του τελευταίου 6μήνου και να έχει το όνομα:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ]

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου.

Στην  περίπτωση  αλλοδαπών  απαιτείται  και  φωτοαντίγραφο  άδειας  διαμονής  ή  αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για την έκδοσή της.

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ]

 1. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κινητής Τηλεφωνίας), του 2024 από  όπου  να  προκύπτει  ο  τόπος  μόνιμης  κατοικίας  των γονέων των φοιτητών.  (προσοχή! Όχι της μισθωμένης κατοικίας του φοιτητή στην πόλη φοίτησης)

3.1. Για τους  Κύπριους  φοιτητές  απαιτείται  βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία να αποτυπώνεται σαφώς ο τόπος μόνιμης κατοικίας: 1) του ίδιου του φοιτητή και 2) των γονέων του

3.2. Για τους   φοιτητές  που  είναι  κάτοικοι  εξωτερικού    (εκτός  Κύπρου )    απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την αρμόδια αρχή της χώρας  στην οποία να αποτυπώνεται σαφώς ο τόπος μόνιμης κατοικίας: 1) του ίδιου του φοιτητή και 2) των γονέων του

[ το αρχείο που θα αναρτάται πρέπει να είναι του τελευταίου 6μήνου και να έχει το όνομα:  ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ]

 1. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου [εκκαθαριστικό σημείωμα – έντυπο ΦΕΦΠ 2023(συνολικά 4 σελίδες) ]της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., φορολογικού έτους 2023  (Υπόδειγμα)

4.1. Για τους ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες, εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, με τους κωδικούς  Taxisnet   https://www.aade.gr/   Πολίτες/Εισόδημα/Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π.(Ε1-Ε2-Ε3)

4.1.1. Για άγαμους φοιτητές κάτω των 25 χρονών (έτος γέννησης 2000 και μετά) απαιτείται: η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα – έντυπο ΦΕΦΠ 2023) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., φορολογικού έτους 2023, των ΓΟΝΕΩΝ του φοιτητή, του ίδιου του ΦΟΙΤΗΤΗ  και των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ του φοιτητή.

 Προσοχή! Σε περίπτωση που ο φοιτητής καταθέτει ΚΑΙ ο ίδιος δήλωση εισοδήματος, υποχρεούται να αναρτήσει και το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα – έντυπο ΦΕΦΠ 2023.

 4.1.2. Για έγγαμους φοιτητές απαιτείται , εκκαθαριστικό σημείωμα – έντυπο ΦΕΦΠ 2023 του ίδιου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του/της.

4.1.3. Για άγαμους φοιτητές οι οποίοι είναι  25 χρονών και άνω, (έτος γέννησης 1999 και πριν) απαιτείται το εκκαθαριστικό σημείωμα – έντυπο ΦΕΦΠ 2023, μόνο του φοιτητή και σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι : βλέπε ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4.2. Για τους ΚΥΠΡΙΟΥΣ πολίτες, απαιτούνται τα κάτωθι  δικαιολογητικά:

Εισοδήματα στην αλλοδαπή από το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο (εισοδήματα από 01/01/2023 έως 31/12/2023) , των ΓΟΝΕΩΝ του φοιτητή, του ίδιου του ΦΟΙΤΗΤΗ  και των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ του φοιτητή. Συγκεκριμένα απαιτείται το έντυπο Φορολογική Βεβαίωση έτους 2023, από το τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου. (Υπόδειγμα)

Σε περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα  και στην Ελλάδα, απαιτείται ΚΑΙ η κατάθεση εκκαθαριστικού σημειώματος της  Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα 2023 των ΓΟΝΕΩΝ του φοιτητή, του ίδιου του ΦΟΙΤΗΤΗ  και των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ του φοιτητή.

4.3. Για τους  πολίτες ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (εκτός  Κύπρου)  απαιτούνται:

Βεβαιώσεις  εισοδημάτων  των ΓΟΝΕΩΝ του φοιτητή, του ίδιου του ΦΟΙΤΗΤΗ και των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ του φοιτητή,  από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας (εισοδήματα από 01/01/2023 έως 31/12/2023).

Οι φοιτητές  των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν: Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο  γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου ή στη περίπτωση διαστάσεως των γονέων, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση). Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά  πρέπει να προκύπτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.   Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος και των δύο γονέων.

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ )

 1. Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος 2023 – Έντυπο Ε1 του 2023 (Υπόδειγμα)

Αφορά στους γονείς ή- και στους φοιτητές που είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το έτος 2023

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ Ε1]

 Επιπλέον δικαιολογητικά  (μόνο  για όσους  εμπίπτουν  στις παρακάτω  κατηγορίες):

 1. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας.

Από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ]

 1. Βεβαίωση Σπουδών του/της αδελφού/ής του/της φοιτητή/τριας, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-2024).

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥ/ΗΣ]

 1. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος σε ισχύ, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή.

Εάν  ο  φοιτητής  εμπίπτει  στις  ακόλουθες  κατηγορίες  : α) «Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ]

 1. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: «α) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και β) οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α.156)». Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί η συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα

 [το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ]

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ]

 1. Διαζευκτήριο των γονέων του φοιτητή -Επιμέλεια τέκνων

Οι φοιτητές  των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν επίσημα επικυρωμένη δικαστική απόφαση διαζυγίου και επιμέλεια τέκνων

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ]

 1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και από τις δύο όψεις, αφορά μόνο Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες

[το αρχείο που θα αναρτάται, πρέπει να έχει τη μορφή ενός [1] ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου  (όχι κάθε σελίδα ξεχωριστά), να έχει η κάθε όψη τον ορθό προσανατολισμό (όχι ανάποδα ή πλάγια)  και να έχει το όνομα: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ]

 1. Βεβαίωση διαμονής σε εστία
 1. Λοιπά δικαιολογητικά

Η υπηρεσία δύναται να ζητά και άλλα κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι δωρεάν σίτισης. Στο συγκεκριμένο πεδίο υποβάλλονται δικαιολογητικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω πεδία.

 Επισημαίνεται  ότι  :

Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά  όλα τα υποχρεωτικά  δικαιολογητικά  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF ή JPG).

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός των καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά επισυνάπτονται και αξιολογούνται εφόσον οι φοιτητές ανήκουν σε ειδική κατηγορία και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.

Π ρ ο σ  ο χ ή:

–  Για  όσο  χρονικό  διάστημα  η  αίτηση  είναι  σε  κατάσταση  «Πρόχειρο»  μπορείτε  να  την τροποποιήσετε.

– Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας θα είναι σε κατάσταση: «Οριστικοποιημένο από το φοιτητή» και  δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.

– Εάν κατά την επεξεργασία της από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών Σίτισης-Στέγασης,  προκύψουν εκκρεμότητες, θα δείτε   την   κατάσταση   της   αίτησή   σας   να   γίνεται:   «Επανυποβολή   με   δικαιολογητικά   σε ηλεκτρονική μορφή»

– Στην  περίπτωση  που  ζητηθεί  διόρθωση  /  προσθήκη  δικαιολογητικών ,  η κατάσταση  αίτησης θα είναι : «Επανυποβολή  με  δικαιολογητικά  σε  ηλεκτρονική  μορφή», τότε  πρέπει  οπωσδήποτε,  μετά  την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να γίνει ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ.

Εάν η αίτησή σας είναι πλήρης μετά την επεξεργασία της από το αρμόδιο Τμήμα θα δείτε την κατάσταση να γίνεται:

 «Προσωρινή έγκριση».  Η  προσωρινή  έγκριση  αφορά  μόνο  στην  επισύναψη των σωστών δικαιολογητικών   

– Μόνο μετά τον τελικό έλεγχο της αίτησή , από την Επιτροπή της Φοιτητικής Μέριμνας θα δείτε την κατάστασή της να γίνεται: «Εγκρίθηκε» για να μπορείτε να σιτιστείτε ή «Απορρίφθηκε».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-25

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

E1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ