Ενημέρωση προς τους Ακαδημαϊκούς Υποτροφους σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας

Ενημέρωση προς τους Ακαδημαϊκούς Υποτροφους σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΕΔ ο εργαζόμενος του οποίου έληξε η σύμβαση (άνεργος) πρέπει να απευθυνθεί σε υποκατάστημα του ΟΑΕΔ και να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση επιδόματος.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται η  λήξη της σύμβασης.

Η επιδότηση αρχίζει:

– από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60ήμερης προθεσμίας, ή

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60ήμερης  προθεσμίας.

Οι ασφαλιστικές ημέρες (ένσημα) των δύο τελευταίων μηνών της σύμβασης δεν απαιτούνται  για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας συνεπώς δεν υπάρχει λόγος έκδοσης έντυπης ή χειρόγραφης βεβαίωσης ασφαλιστικών ημερών των δύο τελευταίων μηνών, την οποία εξέδιδε το Τμήμα Μισθοδοσίας τα προηγούμενα έτη.

Τμήμα Μισθοδοσίας Δ.Π. και Λ.Π.