Ορισμός Ημερομηνίας Υποβολής Υπευθύνων Δηλώσεων για φοιτητές 1ου Κύκλου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ομόφωνη απόφαση ορίζει την 1η έως και την 30η Ιουνίου 2019 ημερομηνίες για την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις :
α. υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο κάθε φοιτητής και
β. μετά την υποβολή τους δεν ανακαλούνται.
Ομοίως δεν ανακαλούνται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φοιτητών που υπεβλήθησαν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018.