ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2027. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9:00 π.μ. έως τις 16:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Δ. ΠΑΔΑ ΡΘΠ546Μ9ΞΗ-Χ2Θ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ