Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4957/2022 άρθρο 215, παρ.2)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.