Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4009/2011 άρθρο 14 παρ. 2)