ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Αιτήσεις από 24/9 έως 15/10)

ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Αιτήσεις από 24/9 έως 15/10)

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (προπτυχιακοί), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους  2021-2022, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  sitisi.uniwa.gr του Πανεπιστημίου μας .

Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 12:00 μ.μ. έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Συστήνουμε η ηλεκτρονική αίτηση να υποβάλλεται από Η/Υ (όχι κινητό) για αποφυγή τεχνικών προβλημάτων.

Oι  πρωτοετείς  φοιτητές ακαδ. έτους 2021-2022, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για δωρεάν σίτιση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής – ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των στοιχείων του λογαριασμού τους. Οι ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης  αυτών (των πρωτοετών) θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της εγγραφής τους.

Τα επισυναπτόμενα  αρχεία πρέπει να είναι είτε σαρωμένα από σαρωτή (scanner)είτε ΕΥΚΡΙΝΩΣ φωτογραφημένα. Μπορεί να είναι τύπου .pdf ή .doc ή αρχεία εικόνας.

Παρακάτω επισυνάπτονται σχετικός κατάλογος με τα δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Το δικαιολογητικό είναι του τελευταίου εξαμήνου). Σε περίπτωση αλλοδαπών μετάφραση αυτού και εξάμηνη ισχύς του.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου
 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των φοιτητών και όχι της μισθωμένης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). (Το δικαιολογητικό είναι του τελευταίου εξαμήνου) 
 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Φορολογικής Δήλωσης του 2020 ή Βεβαίωση Προσόδων 2020 του Υπουργείου Οικονομικών για Κύπριους Φοιτητές. (Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα, όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου φοιτητή όταν έχει δικό του εισόδημα και είναι άνω των 23 ετών.) 
 5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας (εάν υπάρχει και αφορά το γονέα)
 6. Βεβαίωση Σπουδών του/της αδελφού/ής του/της Φοιτητή/τριας, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (Εάν υπάρχει)
 7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (Εάν υπάρχει)
 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία) (Εάν υπάρχει)
 9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα
 10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού Έτους 2020 με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική επιμέλεια του/της φοιτητή/τριας (αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι)
 11. Διαζευκτήριο των γονέων του/της φοιτητή/τριας (αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι)
 12. Απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας (αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι)
 13. Βεβαίωση διαμονής σε εστία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (pdf)

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης