Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πληροφορίες

Πρόεδρος Τμήματος

Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105381225

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eee@uniwa.gr

Σελίδα Τμήματος

Το Τμήμα

Το Τμήμα διαθέτει 67 μέλη Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) όλων των βαθμίδων, 10 μέλη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), 9 μέλη Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και 8 μέλη Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ).

Τα ΠΜΣ του τμήματος πρόκειται να επανιδρυθούν και να λειτουργήσουν από 1.9.2018 σύμφωνα με το Ν.4485/2017.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι (α) η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, (β) η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών, και τέλος (γ) η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι τετραετές, οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το ΠΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο κορμό πέντε (5) εξαμήνων, ενώ στα τρία (3) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:

  • Ενέργεια
  • Επικοινωνίες και Δίκτυα, και
  • Ηλεκτρονικά –  Ενσωματωμένα Συστήματα.

Σκοπός του ΠΠΣ είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.

Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει πέντε (5) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), εγκεκριμένα σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του Ν.4485/2017:

ενώ συμμετέχει στην διοργάνωση του Διιδρυματικού ΠΜΣ