Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2019 (σε μορφή λογιστικού φύλλου.xls)