Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2019 (σε μορφή λογιστικού φύλλου.xls)