Σχολή Μηχανικών

Πληροφορίες

Κοσμήτορας

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ.: 210-5450967

Επικοινωνία

Γραμματεία Σχολής : +30 2105381212, +30 2105623851

Fax

Γραμματεία Σχολής : +30 210-5381510

Γραμματεία Σχολής

Λαμπρινή Αθανασοπούλου, Χρυσούλα Παπακυριάκου

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω, 12244, Β' Κτίριο, Ισόγειο

Η Σχολή

Η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το Ν.4521/2018 και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Στόχος της Σχολής Μηχανικών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στα πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά της. Τα Τμήματα της Σχολής προσφέρουν εκπαίδευση και στους τρείς ακαδημαϊκούς κύκλους σπουδών, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι τετραετή, αντιστοιχούν σε 240 μονάδες ECTS και οδηγούν σε Πτυχίο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλα Τμήματα / ΑΕΙ / Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τέλος, τα Τμήματα της Σχολής δέχονται υποψήφιους διδάκτορες και υποστηρίζουν την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας σε επιστημονικούς τομείς και τεχνολογίες αιχμής.

Ανακοινώσεις