Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Πληροφορίες

Σελίδα Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Τσάτσαρης Ανδρέας, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105385854, 2105385314

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

geo@uniwa.gr

Το Τμήμα

Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη και τις Τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ’ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ’ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής – επεξεργασίας – διαχείρισης – παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών.

Σκοπός

Το Τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Τοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι 8 εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακά μαθήματα και ασκήσεις υπαίθρου. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται βάσει του σπουδαστικού φόρτου εργασίας και ακολουθεί το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα διοίκησης και οικονομίας, καθώς και μαθήματα ειδικότητας. Σε αυτό το σύνολο μαθημάτων περιλαμβάνονται μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και προαιρετικά. Η ολοκλήρωση των σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση συνολικά 40 μαθημάτων. Tο τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές