ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή Φορολογικών Εντύπων, Παροχή Υπηρεσιών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή Φορολογικών Εντύπων, Παροχή Υπηρεσιών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή Φορολογικών Εντύπων, Παροχή Υπηρεσιών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1
03 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1 Signed
04 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ