ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Αποσυμφόρηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Μεταστέγαση στο Παραχωρούμενο Κτίριο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Φάση 1: Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις του Κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Αποσυμφόρηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Μεταστέγαση στο Παραχωρούμενο Κτίριο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Φάση 1: Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις του Κτιρίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αποσυμφόρηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Μεταστέγαση στο Παραχωρούμενο Κτίριο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Φάση 1: Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις του Κτιρίου»

01 2020 ΟΑΕΔ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ
04 2020 ΟΑΕΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑ


1η ΟΡΘΗ Διευκρίνιση ΟΑΕΔ Signed