ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Δημιουργία WC ΑΜΕΑ των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Δημιουργία WC ΑΜΕΑ των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Δημιουργία WC ΑΜΕΑ των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 WC AMEA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ WC AMEA Signed
03 2020 ΤΕΥΔ WC AMEA
04 Sxedia
05 WC AMEA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ