ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει της Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 136086 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 136086 Espd Request V1
03 2021 136086 Espd Request V1 Signed
04 2021 136086 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ