ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»