ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσηςποιότητας – τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»