Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Εργασίες Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Αναβατορίων, μετά των Ανταλλακτικών, καθώς και την Ετήσια Συντήρηση αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Εργασίες Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Αναβατορίων, μετά των Ανταλλακτικών, καθώς και την Ετήσια Συντήρηση αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Εργασίες Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Αναβατορίων, μετά των Ανταλλακτικών, καθώς και την Ετήσια Συντήρηση αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ