ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HM Signed

02 2020 ΤΕΥΔ HM Signed

03 2020 ΤΕΥΔ HM