ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εκπαιδευτικού Ηλεκτρικού Λεωφορείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εκπαιδευτικού Ηλεκτρικού Λεωφορείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης προμήθειας Εκπαιδευτικού Ηλεκτρικού Λεωφορείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016

05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

06 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

07 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

08 Espd Request V1 Signed

09 Espd Request V1

10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ 19PROC005130437 Signed