Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμήςγια την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»