Εργασίες συντήρησης σε ψυκτικά μηχανήματα των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Εργασίες συντήρησης σε ψυκτικά μηχανήματα των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες Συντήρησης σε Ψυκτικά Μηχανήματα των Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής» όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ