Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων, κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις ανάγκες των γραφείων – εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων , κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις ανάγκες των γραφείων -εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων , κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις ανάγκες των γραφείων – εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Πανεπιστημιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και Πανεπιστημιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός της συντήρησης που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α Οικονομικού Έτους 2019 ΚΑΕ : 189901

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39515100-6 Κουρτίνες

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.