Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων κτλ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων κτλ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων κτλ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

1η Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο : «Διαμόρφωση Χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων κτλ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», Ανάθεσης της Σύμβασης στη Μειοδότρια Εταιρεία : «ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.» αντί του Ποσού των Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (38.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α.