Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματικότητα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10112)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Γ ́ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στους Ασθενείς ΜΕΘ με Αναπνευστική Ανεπάρκεια» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10113)

2. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Δ ́ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενδοκρινολογική – Γυναικολογική Νοσηλευτική» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10114)

3. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Β ́ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γεροντολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Φροντίδα Ηλικιωμένων με Άνοια και των Φροντιστών τους» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10115)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 15η-04-2019.