ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ9Τ46Μ9ΞΗ-ΚΝ5)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: ΨΟ9Τ46Μ9ΞΗ-ΚΝ5)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2395/τ.Γ/06.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72050/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ9Τ46Μ9ΞΗ-ΚΝ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24121

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας. Η Κατ ́ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα στοχεύει στην προαγωγή της αυτοφροντίδας, τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας ατόμων και οικογενειών.

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και Φροντίδα Χρόνιων Ελκών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24122

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας. Τα χρόνια έλκη αποτελούν συχνές αιτίες νοσηρότητας ατόμων στην Κοινότητα και χρήζουν Νοσηλευτικών παρεμβάσεων πρόληψης και φροντίδας.

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24123

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί Τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και μέσω της αγωγής υγείας ενισχύει την αυτοφροντίδα, την ατομική υπευθυνότητα και τις συμπεριφορές που προάγουν την υγεία ατόμων/οικογενειών/πληθυσμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση ασθενών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24124

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η «Χειρουργική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση ασθενών» αναφέρεται στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με χειρουργικής φύσεως προβλήματα καθώς και στην παροχή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό την απόκτηση κατάλληλης υγειονομικής συμπεριφοράς για μέγιστα δυνατά κλινικά οφέλη.

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη διατροφική φροντίδα ασθενών με καρκίνο».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24125

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί βασικό κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο τη φροντίδα ασθενών με παθολογικά προβλήματα. Περιλαμβάνει θεωρία και δεξιότητες για την πρόληψη νοσημάτων και την παροχή ποιοτικής θεραπείας και αποκατάστασης. Η διατροφική φροντίδα έχει ως στόχο την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής θρέψης. Η διατροφική νοσηλευτική φροντίδα έχει εφαρμογή στους ασθενείς με καρκίνο, στους οποίους οι διατροφικές διαταραχές είναι συχνές λόγω της νόσου αλλά και της θεραπείας.

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 88395.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ 88395.signed