Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων του Άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων του Άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρχεται στις 13-03-2020 και λήγει στις 23-03-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ