Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μέλη ΔΕΠ, με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο e- mail: gramkediv@uniwa.gr μέχρι την 16/11/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΔΙΒΙΜ