Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εκπροσώπου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εκπροσώπου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) εκπροσώπου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του που θα προταθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΛΙΔΕΚ_52930_04_07_2024_ΑΔΑ_6ΝΑΝ46Μ9ΞΗ-5ΣΕ