Μήνυμα Προέδρου

Τσάτσαρης Ανδρέας,
Καθηγητής

“Οι επιστήμες της Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, τα οποία εστιάζουν στη μέτρηση και συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το χώρο”

Μήνυμα Προέδρου

Καλώς ορίσατε.

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής προσμετρά ιστορία 40 ετών και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ως αποστολή του έχει την παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στα αντικείμενα του Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του προκύπτει από καθ’ αυτές τις επιστήμες που θεραπεύει (Τοπογραφία και Γεωπληροφορική), που ως επιστήμες του Τοπογράφου Μηχανικού αξιοποιούν διαδικασίες και μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται σε ένα καινοτόμο πλαίσιο, που θεωρεί το γεωγραφικό χώρο και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ως αποτέλεσμα της διαρκούς και αέναης δραστηριότητας της φύσης και του ανθρώπου.

Οι επιστήμες της Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, τα οποία εστιάζουν στη μέτρηση και συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το χώρο. Κατά συνέπεια, τα βασικά πεδία της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωγραφικής Πληροφορίας, της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, του Αστικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού, του Κτηματολογίου, των Συγκοινωνιακών, των Δομοστατικών και των Υδραυλικών έργων, μπορούν να θεωρηθούν ως ο επιστημονικός πυρήνας, μέσω του οποίου αφ’ ενός συντίθεται η γεωχωρική πληροφορία και αφ’ ετέρου, εφαρμόζονται στο χώρο οι διαδικασίες που άπτονται της επιστήμης Τοπογράφου Μηχανικού, σε διάφορες κλίμακες.

Το Τμήμα παρέχει επίσης σπουδές 7ου επιπέδου (Μεταπτυχιακές Σπουδές Εμβάθυνσης στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού) και 8ου επιπέδου (Διδακτορικές Σπουδές Εξειδίκευσης στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη της έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης την εξέλιξη των εφαρμογών, και την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλα τα πεδία των επιστημών που θεραπεύονται στο Τμήμα ή/και σε επιστημονικά πεδία με τα οποία οι επιστήμες αυτές συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο αναγκαίων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν στην Ελλάδα και διεθνώς πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ενθαρρύνει και παρέχει επίσης σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων του.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Ανδρέας Τσάτσαρης

Καθηγητής