Γενικές Διευθύνσεις

01

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

Λοιπά Τμήματα