Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων συντονίζει και εποπτεύει το έργο των κατωτέρω υπαγόμενων σε αυτή τμημάτων, που αναφέρεται κυρίως  στην άρτια οργάνωση και διεκπεραίωση των σχετικών με τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις θεμάτων του Ιδρύματος και τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών,   με στόχο την προβολή του έργου  και  την ενίσχυση του κύρους του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.