Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων /
 
 Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, που στόχο έχουν την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου.
 • Η οργάνωση διεθνών συνεδρίων  και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή διεθνών φορέων ή επιστημόνων.
 • Η διαρκής ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Η προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΠΑ.Δ.Α σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και διαπανεπιστημιακών συμφωνιών.
 • Η  επιμέλεια για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων.
 • Η  μέριμνα και ο προγραμματισμός της δημοσιότητας της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Η  μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, τελετών, εορτών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και η τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
 • Η συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή διοίκηση για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και λοιπών πολιτιστικών δράσεων.
 • Η  διατήρηση σχέσεων με αποφοίτους, με ομότιμους καθηγητές του Ιδρύματος και το εν γένει προσωπικό που αποχώρησε της υπηρεσίας.
 • Η  διατήρηση επαφών με Πανεπιστήμια και ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και λοιπούς επιστημονικούς φορείς  της χώρας.
 • Η τήρηση της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας του Ιδρύματος.
 • Η διατήρηση και διαρκής ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων.
 • Η διαχείριση και συντήρηση της τηβεννοθήκης του Ιδρύματος.
 • Η καθημερινή παρακολούθηση και αποδελτίωση καθημερινού τοπικού και εθνικού τύπου και sites, για την ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος, η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, η  διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δημοσιευμάτων και σωμάτων εφημερίδων.
 • Η επικοινωνία με τον πολίτη (λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων  πολιτών και διανομή στα αρμόδια τμήματα, απαντήσεις σε μηνύματα πολιτών αρμοδιότητας του τμήματος, προς ενημέρωση των πολιτών).
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας