Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών Άλσους Αιγάλεω

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών Άλσους Αιγάλεω /
 
 Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το ανωτέρω τμήμα  έχει ως κύριο έργο την προβολή και ενίσχυση του κύρους του Ιδρύματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω της σύναψης προγραμματικών συμφωνιών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και μέσω της κινητικότητας  φοιτητών και καθηγητών σε διεθνές και   ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις ειδικότερες αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  •  Η σύναψη συμφωνιών διμερούς συνεργασίας με αλλοδαπά Α.Ε.Ι ή ερευνητικούς φορείς.
  • Η συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις.
  • Η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για προγράμματα επιστημονικών ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
  • Η ενημέρωση, διοικητική υποστήριξη και επίλυση πρακτικών ζητημάτων του προγράμματος ανταλλαγής ERASMUS  σε θέματα σχετικά με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές, καθώς και λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.
  • Η ενημέρωση, οργάνωση και αποστολή φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.
  • Η σύνταξη και υποβολή αιτήσεων σε αρμόδιους εθνικούς ή διεθνείς φορείς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας.
  • Η μέριμνα για την υλοποίηση της Διεθνούς Κινητικότητας.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.