Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση Διοικητικού
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων, κάθε ένα από τα οποία διαχειρίζεται τα διοικητικά θέματα συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.