Τμήμα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τμήμα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) /
 
 Διεύθυνση Διοικητικού

Το ανωτέρω τμήμα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων (Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών),  του επικουρικού διδακτικού  προσωπικού, των Επισκεπτών Καθηγητών, των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων,  καθώς και του προσωπικού που προσλαμβάνεται βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/80. Ειδικότερα το ανωτέρω τμήμα ασκεί ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ασκεί τον προβλεπόμενο από το νόμο έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων που αφορούν προκηρύξεις θέσεων, διαδικασίες εκλογής για διορισμό, εξέλιξη, μονιμοποίηση, μετακίνηση, μετάκληση του ανωτέρω προσωπικού.
 • Εκδίδει τις πράξεις που αφορούν προκήρυξη θέσεων, διορισμό, ορκωμοσία, μονιμοποίηση, εξέλιξη, μετακίνηση, χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του ανωτέρω προσωπικού.
 • Εκδίδει σχετικές με τα ανωτέρω θέματα εγκυκλίους
 • Εκδίδει πράξεις μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις και κάθε είδους πιστοποιητικά.
 • Τηρεί προσωπικά μητρώα του ανωτέρω προσωπικού, τα οποία ενημερώνει για κάθε είδους μεταβολή.
 • Ενημερώνει το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Μεριμνά για την ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων αρμοδιότητάς του στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Εισηγείται στη αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Ενημερώνεται για την εκάστοτε σχετικά ισχύουσα νομοθεσία, τηρώντας ειδικό αρχείο.
 • Συντάσσει εκθέσεις προς τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος επί προσφυγών του ανωτέρω προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.