Τμήμα Εποπτείας Καθαριότητας και Φύλαξης

Τμήμα Εποπτείας Καθαριότητας και Φύλαξης /
 
 Διεύθυνση Διοικητικού

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω γραφείου υπάγονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης 1 και της Πανεπιστημιούπολης 2 σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας προς προστασία του πάσης προσωπικού και των φοιτητών του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος από κακή χρήση, φθορά κλπ
 • Η μέριμνα για τη φύλαξη του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων του από κλοπές
 •  Η ρύθμιση της κίνησης και της διάθεσης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Ιδρύματος, και η μέριμνα για την καλή λειτουργία τους, τους ετήσιους τεχνικούς ελέγχους, την ορθή χρήση των καυσίμων και όλων των αναλώσιμων που προϋποθέτει η κίνησή τους.
 •  Η ρύθμιση και ο έλεγχος της κίνησης των οχημάτων που εισέρχονται στο Ίδρυμα
 • Η εποπτεία του τηλεφωνικού κέντρου και η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
 •  Η εποπτεία όλου του προσωπικού φύλαξης καθώς και ο έλεγχος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης για την ακριβή εφαρμογή της σύμβασης.
 •  Η μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των χώρων του Ιδρύματος και η κατανομή και ο έλεγχος του προσωπικού καθαριότητας του ιδιωτικού συνεργείου για την ακριβή εφαρμογή της σύμβασης.
 • Η καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν να κάνουν σε θέματα συντήρησης και άμεση αναφορά για επίλυση στο αρμόδιο Τμήμα.
 • Η διαχείριση και απομάκρυνση ιατρικών και χημικών αποβλήτων.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας