Τμήμα Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και Λοιπού Προσωπικού

Τμήμα Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και Λοιπού Προσωπικού /
 
 Διεύθυνση Διοικητικού

Το ανωτέρω τμήμα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα το ανωτέρω τμήμα ασκεί ενδεικτικά τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

  • Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν προκηρύξεις θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, ύστερα από τον από το νόμο προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας
  • Εκδίδει πράξεις διορισμού, ορκωμοσίας, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετάταξης, παραίτησης , συνταξιοδότησης, χορήγησης πάσης φύσεως αδειών, χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων  και πράξεις που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού.
  • Εκδίδει βεβαιώσεις και κάθε είδους πιστοποιητικά.
  • Τηρεί μητρώα των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, τα οποία ενημερώνει συνεχώς
  •  Ενημερώνει το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Συντάσσει σχετικές εισηγήσεις στις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές.
  • Ενημερώνεται για τη σχετική με τα ανωτέρω θέματα ισχύουσα νομοθεσία
  • Μεριμνά για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων αρμοδιότητάς του στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.