Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου /
 
 Διεύθυνση Διοικητικού

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η παραλαβή, της εισερχόμενης αλληλογραφίας, η καταχώριση αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ο χαρακτηρισμός και η εσωτερική διανομή αντιγράφων στις  αρμόδιες υπηρεσίες,
  • Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας και την αποστολή της στους παραλήπτες μέσω του ταχυδρομείου ή και με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  •  Η μέριμνα για την αρχειοθέτηση εγγράφων, εγκυκλίων, καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εγγράφων και φακέλων κατά υπηρεσία.
  • Η αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα, η παρακολούθηση της ροής των εγγράφων και η παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία εγγράφων και υποθέσεων στις υπηρεσίες και στους πολίτες.
  •  Η αποστολή όλων των διοικητικών πράξεων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων και εγκυκλίων σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας