Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης-Στέγασης Αρχαίου Ελαιώνα

Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης-Στέγασης Αρχαίου Ελαιώνα /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Αντικείμενο του ανωτέρω τμήματος είναι η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος σχετικού με οικονομικές διευκολύνσεις των φοιτητών  και  την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης. Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η συγκέντρωση και εφαρμογή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Η ενημέρωση των φοιτητών για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν προκειμένου να τους χορηγηθούν οι εν λόγω παροχές.
 • Η παραλαβή, ο έλεγχος, η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων σίτισης και στέγασης και η χορήγηση σίτισης και στέγασης στους δικαιούχους φοιτητές.
 • Η μέριμνα για την προκήρυξη διαγωνισμών σίτισης των φοιτητών.
 • Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των σχετικών συμβάσεων από τους αναδόχους.
 • Η τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους δικαιούχους σίτισης.
 • Η παραλαβή, έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση τα αιτήσεων για παροχή στεγαστικού επιδόματος και η προώθησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
 • Η υποβοήθηση των φοιτητών στην ανεύρεση στέγης.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση των δικαιούχων υποτροφίας φοιτητών και την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια φοιτητικού εισιτηρίου.
 • Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την χορήγηση φοιτητικών δανείων στους δικαιούχους φοιτητές.
 • Η προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την χορήγηση συγγραμμάτων
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις  σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.