Τμήμα Βιβλιοθήκης Άλσους Αιγάλεω

Τμήμα Βιβλιοθήκης Άλσους Αιγάλεω /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
 1. Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό (άρθρο 48 παρ. 1 Ν. 4009/2011)
 2. Ειδικότερα οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης είναι:
  • Η διαρκής στοχευμένη ανάπτυξη της συλλογής με κάθε μορφής υλικό μέσω αγορών, συνδρομών, δωρεών, καθώς και συγκέντρωσης  και απόθεσης της ερευνητικής παραγωγής των μελών του Ιδρύματος.
  • Η παραγωγή υλικού μέσω της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος πληροφοριακών προϊόντων για την περεταίρω αξιοποίηση του υλικού της και την ανάδειξη της συλλογής.
  • Η οργάνωση της συλλογής με στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης στο υλικό της και της αξιοποίησής του από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Η  ταξιθέτηση της φυσικής συλλογής.
  • Η  συντήρηση και διατήρηση της φυσικής και ψηφιακής συλλογής.
  • Η διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη λειτουργία των καταλόγων, των παραγγελιών, του δανεισμού, παρακολούθησης περιοδικών και στατιστικών χρήσης της Βιβλιοθήκης.
  • Η συμμετοχική διαδικασία στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. (ILSaS).
  • Η διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση και λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο οποίο κατατίθεται  το σύνολο της ερευνητικής και πνευματικής παραγωγής των μελών του Ιδρύματος.
  • Η  διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών περιοδικών και συνεδρίων που στηρίζουν τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του ΠΑ.Δ.Α.
  • Η συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος και των μουσειακών  συλλογών που αποτυπώνουν την ιστορία του.
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριακών υπηρεσιών στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο επιτόπια στο χώρο της Βιβλιοθήκης όσο και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της και των ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει.
  • Η συμμετοχή της στις δράσεις του Σ.Ε.Α.Β.
  • Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής Υπηρεσίας καταγραφής και προβολής της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  • Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πληροφοριακού προγραμματισμού και εκπαίδευσης χρηστών με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας.
  • Η  υποστήριξη των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
  • Η υποστήριξη των προγραμμάτων Κατάρτισης.
  • Η  στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων.
  • Η  διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της.
  • Η  συνεχής παρακολούθηση και η αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών της με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες.
  • Η  συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα και κοινοπραξίες και η συνεργασία της με ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς.
  • Η  συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα.
  • Η  κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού για τη στοχευμένη ανάπτυξη και λειτουργία της στο πλαίσιο του Ιδρύματος.
 1. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων και την κατανομή αρμοδιοτήτων, στα δύο τμήματα Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος λειτουργούν τα εξής γραφεία:
  • Γραφείο Οργάνωσης υλικού το οποίο ασχολείται με θέματα επεξεργασίας υλικού, προσκτήσεων υλικού και διαχείρισης περιοδικών
  • Γραφείο Ιδρυματικού Αποθετηρίου
  • Γραφείο παροχής υπηρεσιών προς χρήστες, ευθύνη του οποίου είναι η λειτουργία των αναγνωστηρίων, η παροχή υπηρεσιών δανεισμού-διαδανεισμού και η εκπαίδευση χρηστών.