Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Η Διεύθυνση του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει διά βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή τους, συντονίζοντας το έργο των υπαγόμενων σε αυτήν κατωτέρω τμημάτων.