Τμήμα Γραμματείας Διοικ.Υποστήριξης Κ.Ε.Ε.

Τμήμα Γραμματείας Διοικ.Υποστήριξης Κ.Ε.Ε. /
 
 Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε, καθώς και θέματα σχετικά  με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε όπως ιδίως:

  • Την τήρηση πρωτοκόλλου, και του γενικού αρχείου του τμήματος, η παραγωγή και αναπαραγωγή εγγράφων και έντυπου υλικού.
  • Την τήρηση των κριτηρίων επιλογής των σπουδαστών, επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.
  • Την τήρηση της διαδικασίας και τον τρόπο των εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
  • Την τήρηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των σπουδαστών. Θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους σπουδαστές, στη διαδικασία επιβολής τους από τα αρμόδια όργανα.
  • Την τήρηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτών, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής τους.
  • Την μέριμνα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στα προγράμματα του Κ.Ε.Ε ,σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα , με κύρια επιδίωξη την αποδοτική άσκηση των εκπαιδευομένων και την αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Καθώς και τη μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων κάθε φορά θέσεων για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων όλων των προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε.
  • Τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων σχετικών με τις εγγραφές των σπουδαστών.
  • Τήρηση βιβλίων Μητρώου σπουδαστών.
  • Τήρηση Ατομικού Φακέλου  σπουδαστών από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης .
  • την χορήγηση πιστοποιητικών στους σπουδαστές (βεβαίωση εκπαίδευσης, αναλυτική βαθμολογία, περάτωσης εκπαίδευσης, πιστοποιητικό εκπαίδευσης).
  • Την τήρηση αρχείου βαθμολογιών μαθημάτων .
  • Την έγκριση έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
  • Τη συγκέντρωση αιτημάτων που αφορούν σε προμήθειες –υπηρεσίες για τις ανάγκες του Κ.Ε.Ε.

 

 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας