Τμήμα Γραμματείας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Τμήμα Γραμματείας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ /
 
 Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ιδίως:

  • Την τήρηση του πρωτοκόλλου , και του γενικού αρχείου του τμήματος, την παραγωγή και αναπαραγωγή εγγράφων και έντυπου υλικού.
  • Την τήρηση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευόμενων.
  • Την τήρηση της διαδικασίας των εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης, την έναρξη και λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων.
  • Την τήρηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των εκπαιδευόμενων, για θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους.
  • Την τήρηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτών.
  • Τήρηση Ατομικού Φακέλου εκπαιδευόμενων από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των.
  • Την χορήγηση πιστοποιητικών  κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους .
  • Την συγκέντρωση αιτημάτων που αφορούν σε προμήθειες –υπηρεσίες για τις ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.