Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας Κ.Ε.Ε.

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας Κ.Ε.Ε. /
 
 Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση  με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και την μισθοδοσία των απασχολούμενων στα προγράμματα του Κ.Ε.Ε όπως ιδίως:

  • Η παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου νομοθεσίας του φυσικού αντικειμένου του Τμήματος.
  • Η έκδοση μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας των διδασκόντων στα Προγράμματα.
  • Ο έλεγχος υπολογισμού  μισθοδοσίας, κρατήσεων των διδασκόντων στα Προγράμματα. 
  • Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοτούμενων διδασκόντων στα Προγράμματα.
  • Ο υπολογισμός και έλεγχος αναδρομικών καταστάσεων μισθοδοσίας βάσει πράξεων του Πρύτανη (χορήγηση χρονοεπιδόματος, μισθολογικού κλιμακίου, εξέλιξη, νέοι διορισμοί κλπ) καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος.
  • Η σύνταξη, ο έλεγχος και η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας και εισφορών σε ασφαλιστικούς  οργανισμούς και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
  • Η δημιουργία και αποστολή αρχείου ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών, καθώς και πάσης φύσεως βεβαιώσεων που προκύπτουν από το μητρώο μισθοδοσίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  • Η μελέτη και εφαρμογή Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, και εγκυκλίων που αφορούν τη μισθοδοσία των διδασκόντων στα Προγράμματα. Η διατύπωση ερωτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και σε άλλους φορείς του Δημοσίου και Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Η σύνταξη περιοδικών και μη στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων που αφορούν τη μισθοδοσία των διδασκόντων στα Προγράμματα και η αποστολή τους  στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Οικονομικών, Στατιστικές Υπηρεσίες και τα Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου όταν ζητούνται.

Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.