Τμήμα Προγραμμάτων σπουδών και τεκμηρίωσης διετών τμημάτων Κ.Ε.Ε. και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τμήμα Προγραμμάτων σπουδών και τεκμηρίωσης διετών τμημάτων Κ.Ε.Ε. και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /
 
 Διεύθυνση Κέντρου Επαγγ/κής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου και του Προέδρου του Κ.Ε.Ε. και με την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου και του Προέδρου του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. όπως:

 • Μελέτη και εφαρμογή Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, και εγκυκλίων που αφορούν που αφορούν την λειτουργία των προγραμμάτων του  Κ.Ε.Ε. και των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Μέριμνα για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.  και του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ καθώς και τη συγκέντρωση των θεμάτων αυτών.
 • Συγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Κ.Ε.Ε. και του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, την υποβολή των εισηγήσεων στο αντίστοιχο Συμβούλιο και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τη διάχυση αρμοδίως των σχετικών αποφάσεων.
 • Μεριμνά για την σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την επικαιροποίηση η τροποποίηση αυτών.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για θέματα και ζητήματα  του Κ.Ε.Ε  και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Συντονισμός για την έγκαιρη ετοιμασία και δημοσίευση των οδηγών σπουδών των Τμημάτων Κ.Ε.Ε.
 • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστότοπου για θέματα Κ.Ε.Ε και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για την επόμενη διαχειριστική χρήση  του Κ.Ε.Ε και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Κατάρτιση ετήσιου απολογισμού του Κ.Ε.Ε και Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ .
 • Μεριμνά για την πρόσληψη προσωπικού για την σύναψη συμβάσεων για το Κ.Ε.Ε και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Έκδοση εντολών πληρωμής – απόδοσης αμοιβών των απασχολούμενων στα προγράμματα.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.