Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Οικονομικού
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού

Η Διεύθυνση Οικονομικού συντονίζει και εποπτεύει το έργο των κατωτέρω υπαγόμενων σε αυτήν Τμημάτων, αντικείμενο των οποίων είναι η διαχείριση των επί μέρους οικονομικών θεμάτων του ΠΑ.Δ.Α, όπως τα θέματα μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος προϋπολογισμού, δαπανών, προμηθειών και διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος.