Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας

Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας /
 
 Διεύθυνση Οικονομικού

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΠΑ.Δ.Α, καθώς και του επιστημονικού εξοπλισμού του (οργάνων, μηχανημάτων, βιβλίων κλπ).
 • Η διασφάλιση της περιουσίας του Ιδρύματος, η τήρηση κτηματολογίου και η διαφύλαξη των  τίτλων κτήσης των ακινήτων
 • Η μέριμνα για την αποδοχή ή αποποίηση των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές καταπιστεύματα.
 • Η εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο με δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και η αξιοποίησή τους σύμφωνα με τη θέληση του δωρητή ή διαθέτη.
 • Η μέριμνα για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η μέριμνα για την ακριβή τήρηση των όρων των μισθωτηρίων συμβάσεων.
 • Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση των ακινήτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Η διασφάλιση της κινητής περιουσίας,
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλωσίμων και μη υλικών σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση παλαιού υλικού , η επισκευή ή η εκποίηση και η καταστροφή του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Η χρέωση στο μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων ειδών σε υπηρεσίες ή υπευθύνους και η έκδοση σχετικών παραστατικών
 • Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις  της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας