Τμήμα Μισθοδοσίας Δ.Π. και Λοιπού Προσωπικού

Τμήμα Μισθοδοσίας Δ.Π. και Λοιπού Προσωπικού /
 
 Διεύθυνση Οικονομικού

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου νομοθεσίας του φυσικού αντικειμένου του τμήματος.
 • Η  έκδοση μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας των μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού.
 • Ο έλεγχος υπολογισμού  μισθοδοσίας, κρατήσεων και δανείων των μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού.
 • Η τήρηση φυσικού αρχείου μισθοδοτούμενων μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού (Φάκελοι).
 • Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοτούμενων μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού.
 • Ο υπολογισμός και έλεγχος αναδρομικών καταστάσεων μισθοδοσίας βάσει πράξεων του Πρύτανη (χορήγηση χρονοεπιδόματος, μισθολογικού κλιμακίου, εξέλιξη, νέοι διορισμοί κ.λπ.) καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος.
 • Η σύνταξη, ο έλεγχος και η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας και εισφορών σε ασφαλιστικούς  οργανισμούς και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 • Η δημιουργία και αποστολή αρχείου ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και πάσης φύσεως βεβαιώσεων που προκύπτουν από το μητρώο μισθοδοσίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 • Η μελέτη και εφαρμογή Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, και εγκυκλίων που αφορούν τη μισθοδοσία των μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού Η διατύπωση ερωτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και σε άλλους φορείς του Δημοσίου και Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Η συμπλήρωση συνταξιοδοτικών εντύπων με αναζήτηση στα αρχεία μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους των μισθοδοτούμενων, στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της σύνταξης.
 • Η καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) λόγω συνταξιοδότησης.
 • Η σύνταξη περιοδικών και μη στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων που αφορούν τη μισθοδοσία των μελών Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού και η αποστολή τους  στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Οικονομικών, Στατιστικές Υπηρεσίες και τα Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου όταν ζητούνται.
 • Η εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη Δ.Π. και λοιπού Προσωπικού.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.